3. april 2023

VABILO IN PRIJAVA: Delavnica izdelave nakita iz polimerne gline s češko ustvarjalko MARTINO BURIÁNOVO, Ljubljana, 17. – 18. junij 2023


Po štirih letih pavze komaj čakamo, da se zopet srečamo ustvarjalke s polimerno glino.

Še pred poletjem smo v goste povabile češko ustvarjalko Martino Buriánovo. Verjetno jo poznate po prav posebnih kosih nakita, ki vsekakor padejo v oči.

Vabimo vas, da se nam pridružite med ustvarjalnim koncem tedna, v katerem se bomo na dveh celodnevnih delavnicah naučile 2 tehniki in izdelale več čudovitih kosov nakita.

Delavnica je namenjena odraslim, ki so že delali s polimerno glino in imajo svoje osnovno orodje za delo s polimerno glino. Če kdo že dela s polimerno glino, a zaradi spleta okoliščin nima osnovnega orodja in bi se rad udeležil delavnice, naj nam sporoči, rešitve se vedno najdejo. 


PROGRAM

Delavnici bosta v soboto in nedeljo in bosta trajali ves dan. Lahko se prijavite na posamezno delavnico ali na obe – vikend delavnica.

 Sobota, 17. junij 2023,  od 9h do 18h

 

 Nedelja, 18. junij 2023, od 9h do 18h

 

 

LOKACIJA

Delavnica bo v Ljubljani. Točna lokacija je odvisna od števila prijav in jo bomo sporočile do 10. junija 2023

 

CENA

Cena posamezne delavnice (celodnevna delavnica)

-       130 EUR

-       115 EUR za člane društva Poligilda


 Cena vikend delavnice (dve celodnevni delavnici)

-        230,00 EUR

-        195,00 EUR za člane društva Poligilda


Cena delavnice se v primeru prijave po 7. 6. 2023 zviša za 10%

V ceno delavnice so vključeni stroški predavateljice in organizacije, osnovni material (potrebna poliglina), pijača in prigrizki.

POGOJI PLAČILA IN REZERVACIJA MESTA NA DELAVNICI 

Število mest je omejeno! Prijave na delavnico sprejemamo do zapolnitve prostih mest. Mesto se upošteva kot rezervirano ob plačilu akontacije. Udeležbo dokončno potrdite s plačilom celotne delavnice najpozneje do 7. junija 2023. Če do tega dne ne plačate dokončnega zneska, se prijava upošteva kot nepopolna, mesto pa se odda prijavljenim v čakalni vrsti.

Podrobne informacije v zvezi s plačilom boste dobili ob prijavi. 

ODPOVED

V primeru odpovedi do 3. maja 2023 vrnemo akontacijo, zmanjšano za stroške obravnave. Po tem datumu akontacije ne vračamo.

 

PRIJAVA

Prijave so do 1. junija 2023 oz. do zapolnitve mest prek spletne prijavnice -->>

PRIJAVNICAINFORMACIJE

Spremljate nas lahko na družabnih omrežjih 

Facebook - Poligilda  

Facebook - Poligilda, Izdelovalnica malih umetnin 

Instagram 

ali nam pišete na

poligilda.slo@gmail.comINVITO E ISCRIZIONE: Corso di creazione gioielli in argilla polimerica con l'artista ceca MARTINA BURIÁNOVÁ, Lubiana, 17-18 giugno 2023

Dopo una pausa di quattro anni, non vediamo l'ora di incontrare nuovamente gli artisti dell'argilla polimerica.

Prima dell'estate, abbiamo invitato l'artista ceca Martina Buriánová a unirsi a noi. Probabilmente la conoscete per i suoi gioielli molto particolari, che catturano sicuramente l'attenzione.

Vi invitiamo a unirvi a noi per un weekend creativo in cui impareremo 2 tecniche e realizzeremo diversi bellissimi gioielli in due workshop di un'intera giornata.

Questo workshop è rivolto agli adulti che hanno già lavorato con l'argilla polimerica e che possiedono gli strumenti di base per l'argilla polimerica. Se qualcuno lavora già con l'argilla polimerica ma per una serie di circostanze non ha gli strumenti di base e vuole partecipare al workshop, ce lo faccia sapere, ci sono sempre soluzioni.

 

PROGRAMMA

I corsi si svolgeranno sabato e domenica e dureranno tutto il giorno. È possibile iscriversi a uno o a entrambi i workshop: il workshop del fine settimana.

Sabato 17 giugno 2023, ore 9.00-18.00 Domenica, 18. giugno 2023, ore 9.00-18.00

 

LUOGO

Il workshop si svolgerà a Lubiana. La sede esatta dipenderà dal numero di iscrizioni e sarà comunicata entro il 10. giugno 2023.

 

COSTO DEI CORSI

Il costo del corso di una giornata (giornata intera)

-       130 EUR

-       115 EUR per i membri dell’associazione Poligilda

 

Il costo del corso fine settimana (due giornate intere)

-        230,00 EUR

-        195,00 EUR per i membri dell’associazione Poligilda

 

Il costo del corso aumenta del 10% nel caso dell’iscrizione dopo il 7. 6. 2023.

Il prezzo del workshop include i costi dell’insegnante e dell'organizzazione, i materiali base (l’argilla polimerica), le bevande e dei rinfreschi.


CONDIZIONI DI PAGAMENTO E PRENOTAZIONE DEL POSTO AL CORSO

Il numero di posti è limitato! Le iscrizioni al workshop sono accettate fino ad esaurimento posti. Il posto si considera riservato al momento del pagamento dell'acconto. La conferma definitiva della partecipazione è richiesta con il pagamento dell'intera quota di partecipazione al corso entro e non oltre il 7 giugno 2023. In caso di mancato pagamento della quota finale entro tale data, l'iscrizione sarà considerata incompleta e il posto sarà assegnato agli iscritti in lista d'attesa.

Informazioni dettagliate sul pagamento saranno fornite al momento dell'iscrizione.


CANCELLAZIONE

In caso di cancellazione entro il 3 maggio 2023, l'acconto sarà rimborsato al netto delle spese di gestione. Dopo tale data, l’acconto non verrà restituito. 


REGISTRAZIONE

Le iscrizioni sono aperte fino al 1° giugno 2023 o fino a esaurimento posti tramite il modulo di iscrizione online -->>

MODULO DI ISCRIZIONE

 

INFORMAZIONI

Potete seguirci sui social media

Facebook - Poligilda  

Facebook - Poligilda, Izdelovalnica malih umetnin 

Instagram 

o scriverci all’indirizzo

poligilda.slo@gmail.com

INVITATION AND REGISTRATION: Polymer clay workshop for jewellery making with the Czech master MARTINA BURIÁNOVÁ, Ljubljana, 17 - 18 June 2023

After a four-year hiatus, we can't wait to meet polymer clay artists again.

Before the summer, we invited Czech clay artist Martina Buriánová to join us. You probably know her for her very special jewellery pieces, that definitely catch everyone’s attention.

We invite you to join us for a creative weekend where we will learn 2 techniques and make several beautiful pieces of jewellery in two full-day workshops.

This workshop is for adults who have worked with polymer clay before and have their own basic polymer clay tools. If anyone is already working with polymer clay but due to a combination of circumstances does not have the basic tools and would like to attend the workshop, please let us know, there are always solutions.

 

PROGRAMME

The workshops will take place on Saturday and Sunday and will last all day. You can register for one or both workshops - the weekend workshop.

Saturday, 17. June 2023, 9.00-18.00

 


  Sunday, 18. June 2023, 9.00-18.00


  

VENUE

The workshop will take place in Ljubljana. The exact location depends on the number of registrations and will be announced by 10 June 2023.

 

WORKSHOP PRICE

Price per workshop (full-day workshop)

-       130 EUR

-       115 EUR for Poligilda members

 

Price for the weekend-workshop (fwo full-day workshops)

-        230,00 EUR

-        195,00 EUR for Poligilda members

 

The price of the workshop will be increased by 10% in case of registration after 7 June 2023.

The workshop price includes the costs of the lecturer and the organisation, basic materials (polymer clay), drinks and snacks.


PAYMENT TERMS AND BOOKING YOUR PLACE AT THE WORKSHOP

The number of places is limited! Registrations for the workshop are accepted until the places are filled. A place will be considered reserved upon payment of the deposit. Final confirmation of participation is required by payment of the full workshop fee no later than 7 June 2023. If the final fee is not paid by this date, the registration will be considered incomplete, and the place will be given to those registered in the waiting list.

Detailed information regarding payment will be provided upon registration.


CANCELLATION

In the event of cancellation by 3 May 2023, the deposit will be refunded less processing costs. After this date, we will not refund the deposit. 


REGISTER

Applications are open until 1 June 2023 or until places are filled via the online application form -->>

APPLICATION FORM

 

INFORMATION

You can follow us on social media

Facebook - Poligilda  

Facebook - Poligilda, Izdelovalnica malih umetnin 

Instagram 

or contact us at

poligilda.slo@gmail.com